AWS Plot OLALLIE MEADOWS, WA (672) SNOW WATER EQUIVALENT AWS Plot OLALLIE MEADOWS, WA (672) SNOW WATER EQUIVALENT